2008, മേയ് 16, വെള്ളിയാഴ്‌ച

നിത്യ പ്രാര്‍ഥനാ മന്ത്രങ്ങള്‍

ഈ മന്ത്രങ്ങള്‍ നിത്യവും പ്രഭാത കര്‍മ്മങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ് ജപിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യദായകമാണ്. . .