2008, ജൂലൈ 14, തിങ്കളാഴ്‌ച

ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമീ ഭക്തി ഗാനങ്ങള്‍. . .

എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഗാനങ്ങളുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. . .
  1. മഹിഷാസുരന്‍റെ പ്രതിയോഗി. . .
  2. വരങ്ങള്‍ തരുന്ന ദേവനല്ലോ. . .
  3. നീലമയില്‍പ്പുറം ഏറിവാ വേലനേ. . .
  4. അടികള്‍ തൊഴാം സ്വാമീ കനിയണേ. . .
  5. ചാരം ധരിച്ചും കൈയില്‍ വേലും ധരിച്ചും. . .
  6. തപ്പും തകിലടിയും ഭക്തിയാം കാവടിയും. . .
  7. ഹരിപ്പാടില്‍ വാഴുന്ന തിരുമുരുകാ. . .
  8. കലിയുഗം വാഴും വേല്‍ മുരുകന്‍. . .
  9. ഒരുകോടി തിരുനാമം ഉരിയാടി. . .
  10. ദണ്ഡായുധപാണീ പെരുന്നയില്‍. . .
ഓം ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യായ നമ: